کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ف‍ن‍اوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ن‍س‍وب‌، آرزو
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍ن‍اوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها
کریمی منسوب ، آرزو ؛  همدان نشر فناوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۷۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک