کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وب‍ژوال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در وب‌ (PHP)-ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
اک‍ب‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍ول‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر
گ‍راون‌، دی‍ک‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آراه‍ام‌
ن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۶۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با ویژوال c++
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۶۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌ج۷ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام PHP
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌ج۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلرهای نوین
گراون ، دیک ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبر شاتس ، آراهام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها
نیپولیتان ، ریچارد ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۵۸‬,‭‌ن۹ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
اکبری ، ابراهیم ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۳‬,‭‌ف‍لا ۷‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ، پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۸۶۵‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک