کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ن‍طق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍طق‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
۱.م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌.
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ن‍طق‌
م‍ن‍طق‌ ج‍دی‍د
 
پدیدآور:
غ‍روی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
ل‍ل‍ه‍ی‌، ک‍اظم‌
اس‍ت‍ی‍وارت‌،ی‍ان‌
اس‍ت‍ی‍وارت‌ ،ی‍ان‌
گ‍راوش‍ت‍ی‍ن‌، ای‍زائ‍ی‍ل‌ س‍الام‍ون‍وی‍چ‌
اژه‌ ای‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، آرت‍ور
ش‍ری‍ف‌زاده‌، م‍ن‍اف‌
م‍ص‍ح‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ان‍درت‍ون‌، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
دارال‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍پ‍اه‍ی‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍درا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍ج‍رت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
استیوارت ،یان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
استیوارت ،یان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
استیوارت ،یان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
استیوارت ،یان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با منطق ریاضی
اندرتون ، هربرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منطق و استدلال ریاضی
مصحفی ، عبدالحسین ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌م۶۵‌م۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منطقی دستگاههای رقمی
فریدمن ، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ف۴ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی منطق
اژه ای ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر منطق و مجموعه ها
للهی ، کاظم ؛  [تهران ] دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۸د۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قضیه مستقیم و قضیه معکوس
گراوشتین ، ایزائیل سالامونویچ ؛  ترهان نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌گ۴و۴‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
منطق برای ریاضیدانان
همیلتن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ه۹‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامع المقدمات
قم هجرت   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۴۱‬,‭‌ج۲۰۲۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش منطق :دوره مختصر
غرویان ، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  قم دارالعلم   ، ،۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۵۹‬,‭‌غ۴آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
آشنایی با طراحی الگوریتم ها
شریف زاده ، مناف ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک