کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ زای‌ لاگ‌ زد ه‍ش‍ت‍اد
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ب‍وت‌
س‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍ورای‌ رال‍ف‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍واد
دوروب‍رت‍ی‍س‌، ادواردو
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ان‍درس‍ن‌، ارل‍ی‍ن‍گ‌
پ‍ارزی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍ری‌، ب‍اری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ت‍ی‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
وح‍ی‌
اس‍ت‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
[آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، م‍رک‍ز ف‍روش‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهشت خانواده :هفتاد درس در روابط زناشویی
مصطفوی ، جواد ؛  مشهد [آستان قدس ، مرکز فروش ]   ، ۱۴۰۶ق .=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۲‬,‭‌م۵۵‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهشت خانواده :هفتاد درس در روابط زناشویی
مصطفوی ، جواد ؛  مشهد [آستان قدس ، مرکز فروش ]   ، ۱۴۰۶ق .=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۲‬,‭‌م۵۵‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ختم نبوت
مطهری ، مرتضی ؛  مشهد وحی   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۱/۲‬,‭‌م۶‌خ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ختم نبوت
مطهری ، مرتضی ؛  مشهد وحی   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭BP221/2‬,‭۲خ‌۶م‌‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
اندرسن ، ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی : شامل ۲۴۰۰ فرمول و ۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
اشپیگل ، مورای رالف ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریز پردازنده Z80 ، سخت افزار، نرم افزار، برنامه ریزی و ارتباط دهی
بری ، باری ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ز۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریز پردازنده Z80 ، سخت افزار، نرم افزار، برنامه ریزی و ارتباط دهی
بری ، باری ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ز ۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آنالیز ریاضی
پارزینسکی ، ویلیام ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۲ آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آنالیز ریاضی
پارزینسکی ، ویلیام ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۲آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س ۹۴‌ج۷۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی
دوروبرتیس ، ادواردو ؛  مشهد کتابستان مشهد، بنیاد فرهنگی متین   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8