کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-خ‍ود آم‍وز
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ات‍وک‍د۱۳
ان‍ع‍ک‍اس‌ (ه‍ن‍دس‍ه‌ )-ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍وس‍ک‍ت‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
گ‍ل‍ی‍ت‍ون‌، ان‍درو
ت‍راب‍ی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
 
ناشر:
:م‍زام‍ی‍ر
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Auto CAD 13
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio 4 ۳
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۳‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای انیمیشن و تغییر شکل پیوسته توسط D Studio ۳تری دی استودیو
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای نورپردازی و ساخت مواد توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
ترابی ، سیامک ؛  مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ساخت و متحرک سازی موجودات زنده توسط D studio ۳[تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ساخت شیشه و ایجاد انعکاس توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ترسیم دو بعدی و حجم سازی توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی 3D Studio MAX ]۳دی استودیو ماکس ]
گلیتون ، اندرو ؛  تهران , بندرعباس :مزامیر , :دانشگاه هرمزگان   ، ،۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی 3D Studio MAX ]۳دی استودیو ماکس ]
گلیتون ، اندرو%گلیتون ، اندرو ؛  تهران , بندرعباس :مزامیر , :دانشگاه هرمزگان   ، ،۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک