کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌۸۳-۹۲ رش‍ت‍ه‌ ری‍اض‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ات‍ری‍س‌ ه‍ا وج‍ب‍ر خ‍طی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ب‍ر
ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۲
ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍ب‍ان‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
آم‍ار
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍وره‍ای‌ ۷۸-۷۹ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍د ف‍رق‍ان‍ی‌ ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ رئ‍ی‍س‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌ ف‍رق‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ظه‍ی‍ری‌، ج‍واد، ۱۳۶۲-
ت‍ب‍ری‍زی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۵۶-
دول‍ت‌ ن‍ژاد، اع‍ظم‌
ن‍ادری‌، ف‍اد، ۱۳۶۳-
ش‍ک‍ری‌، ام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
س‍ه‍ی‍ل‌ ن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ی‌ و دی‍گ‍ران‌
ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ردی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
ب‍رزگ‍ری‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، ن‍ادر
م‍ح‍م‍د ش‍ی‍رازی‌- ف‍واد ن‍ادری‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ی‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر زاده‌، م‍ه‍دی‌
م‍وس‍وی‌ ای‍رای‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۹-
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون ۸۳-۹۲ رشته ریاضی با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد
نامی ، حسین ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۸۱۴۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار واحتمالات ( ویژه ی رشته ی مهندسی صنایع - مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی ، اجتماعی و سیستم های بهره وری )
نعمت اللهی ، نادر ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۷۱۴آ۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جبر
سهیل نیا، فاطمه ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌س ۲‌م۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی کارشناسی ارشد
برزگری ، منصور ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۵۲۵آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متمم کتاب مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری ۹۰ تا۹۴
مدرسان شریف ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
حسین نامی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نامی ، حسین ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( کارشناسی ارشد)
زمردی ، مهدیه ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ز ۸۴۴۷ ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
محمد شیرازی - فواد نادری ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ش۹‌م۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علوم ریاضی ( ویژه رشته های ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر )کارشناسی ارشد
دولت نژاد، اعظم ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۸۴‌م۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترکیبیات
منوچهر زاده ، مهدی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ظ۹۳‌م۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریسها و جبر خطی
مجید فرقانی هنگامه رئیسی دهکردی فرقانی ، مجید ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۵۷۵‌ج۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای ....
حسین نامی و دیگران ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۳۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ( ۲)
نادری ، فاد، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۲۶۸آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
تهران مدرسان شریف   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات (IT) و علوم کامپیوتر
موسوی ایرایی ، مریم ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد
تبریزیان ، بهروز، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۴۹۹،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم کارشناسی ارشد
ظهیری ، جواد، ۱۳۶۲- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ظ۹۳ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها :کارشناسی ارشد
شکری ، امین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۴۹۹،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ش۷۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
نامی ، محمدرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۸۴‌ن۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک