کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ای‍رز، اچ‌ .پ‍ی‌.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
 
پدیدآور:
م‍ای‍رز، اچ‌ .پ‍ی‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک حالت جامد
مایرز، اچ .پی . ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌م۲‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک