کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ج‍ب‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
ک‍ورش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  [تهران ] کورش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰مسئله حل شده در ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰ [دوهزار ]مسئله حل شده ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی ، مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک