کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍دی‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رار م‍غ‍زه‍ا -ای‍ران‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸ -س‍ف‍ره‍ا -ای‍ران‌ -س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ف‍رار م‍غ‍زه‍ا -- ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
غ‍ف‍ارزاده‌، م‍ه‍رداد
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داستان سیستان :۱۰ روز با ره بر یادداشتهای شخصی
امیرخانی ، رضا ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۴‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نشت نشا :جستاری پیرامون فرار مغزها
امیرخانی ، رضا ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۳۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نیمه های فراموشی بارسلون ۹۲
غفارزاده ، مهرداد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۳‬,‭‌ف۲۲۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نشت نشا :جستاری در پدیده ی فرار مغزها
امیرخانی ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران قدیانی   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۳۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک