کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا (ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
، اروی‍ن‌
ک‍روت‌ س‍ی‍گ‌، اروی‍ن‌
ش‍ی‍ف‍ر
ک‍ری‍زی‍گ‌
، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
رخ‍زادپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار
ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
آرف‍ک‍ن‌، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
John Wiley & Sons ;
دان‍ش‍ج‍و
ارگ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش ریاضیات در علوم
شیفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کروت سیگ ، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، ایروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
آرفکن ، جورج براون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ ۳۸ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ( جورج آرفکن )
رخزادپور، شهریار ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر۹۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
المپیاد ریاضی ، فیزیک و شیمی
تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ف‍لا۶۷۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
%scitamehtam gnireenigne decnavdA
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  New York John Wiley & Sons ;   ، 9791 , , 8531.=
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‍ف‍لا ۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
، جورج براون ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۶۳ -۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر ۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر ۱۳۶۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک