کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ -ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د -م‍س‍ائ‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌ روز، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
اش‍ک‍راف‍ت‌، ن‍ی‍ل‌
ک‍ی‍ت‍ل‌، چ‍ارل‍ز
م‍ای‍رز، اچ‌ .پ‍ی‌.
پ‍ی‍لای‌
اورای‍ل‍ی‌، ی‍ون‌
ه‍وک‌، ج‍ان‌
ورم‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍راف‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
آذرب‍اد
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و راه حلهای فیزیک حالت جامد
پیلای ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌پ ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کوانتومی جامدات
اورایلی ، یون ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
هوک ، جان ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ه ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بلور شنای برای فیزیک حالد جامد
ورما ؛  [کرمانشاه ] دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭و ۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد۲
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد پیشرفته
اشکرافت ، نیل ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۹آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک حالت جامد
مایرز، اچ .پی . ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌م۲‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک