کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍ره‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ات‍ری‍س‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
لان‍داو، ل‍ی‌ ی‍ف‌ داووی‍دوی‍چ‌
، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
رخ‍زادپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار
ک‍اف‍م‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ اچ‌.
ب‍رادران‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
آرف‍ک‍ن‌، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
دی‌ وری‍ز، پ‍ل‌
، اروی‍ن‌
ش‍ی‍ف‍ر
ک‍ری‍زی‍گ‌
ج‍وش‍ی‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
:س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
John Wiley & Sons ;
دان‍ش‍ج‍و
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۳د۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری مکانیک کوانتومی
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش ریاضیات در علوم
شیفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
آرفکن ، جورج براون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ ۳۸ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین دوره فیزیک محاسباتی
دی وریز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲‬,‭د ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماتریسها و تانسورها در فیزیک
جوشی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰/۷‬,‭‌م۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرهها
کافمن ، لوئیس اچ . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۲/۲‬,‭‌ک۲۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ( جورج آرفکن )
رخزادپور، شهریار ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر۹۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
%scitamehtam gnireenigne decnavdA
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  New York John Wiley & Sons ;   ، 9791 , , 8531.=
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‍ف‍لا ۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
، جورج براون ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۶۳ -۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر ۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر ۱۳۶۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توابع خاص فیزیک ریاضی
برادران خسروشاهی ، غلامرضا، ۱۳۱۸ - ، مترجم ؛  تهران :ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ،۱۳۶۲ .
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‍ه۹‌ت ۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک