کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‍ای‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ن‍س‍ب‍ی‍ت‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌.
ف‍ی‍زی‍ک‌
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ج‍وم‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
۱.ات‍م‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
لان‍داو، ل‍ی‌ ی‍ف‌ داووی‍دوی‍چ‌
ک‍روت‌ س‍ی‍گ‌، اروی‍ن‌
م‍ای‍ر ه‍وف‌، وال‍ت‍ر ارن‍س‍ت‌
ک‍ارن‍اپ‌، رودول‍ف‌
رزن‍ی‍ک‌، راب‍رت‌
پ‍رن‌،آل‍وی‍ن‌ ه‍ال‌
ب‍ارو، گ‍وردن‌
ب‍الاب‍ان‍ف‌، ی‍ف‍رم‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
اه‍ان‍ی‍ان‌، ه‍ان‍س‌
ازف‌
ش‍ی‍ف‍ر
وای‍دن‍ر، ری‍چ‍ارد
ک‍ی‍ت‍ل‌، چ‍ارل‍ز
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
وه‍ر، م‍ن‍ت‍زر راس‍ل‌
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌
 
ناشر:
ام‍ی‍د، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ی‍ا
م‍ه‍رآی‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی تابشهای هسته ای
ازف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی ، فیزیک
بارو، گوردن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰-۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نسبیت خاص
رزنیک ، رابرت ؛  تهران ستان انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳/۶۵‬,‭ر۴آ۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انرژی اتمی و طرق استفاده از آن
بالابانف ، یفرم میخائیلوویچ ؛  تهران مهرآیین   ، ۱۳۳۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه علم (:مبانی فلسفی فیزیک )
کارناپ ، رودولف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۳د۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری مکانیک کوانتومی
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک نوین
وایدنر، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭و ۲‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اهانیان
اهانیان ، هانس ؛  تهران نشر کتاب ، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ف‍لا ۸۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اهانیان
اهانیان ، هانس ؛  تهران نشر کتاب ، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک نجومی ، اصول نظری مطالعه ستارگان
روشن زائر، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۸۰۱‬,‭ر۹‌ف۹‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقش ریاضیات در علوم
شیفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کروت سیگ ، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برکلی
کیتل ، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سه هزار مساله حل شده فیزیک
پرن ،آلوین هال ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌ه ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک هسته ای
مایر هوف ، والتر ارنست ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ؛  تهران امید، نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اتم
وهر، منتزر راسل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭و ۹‌ف۹‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه ۲‌ف۸۷۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6