کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ --
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
اح‍ت‍م‍الات‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ان‍گ‌، ک‍ای‌ لای‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ک‍ارل‍ی‍ن‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ه‍وئ‍ل‌، پ‍ال‌ گ‍ره‍ارد
ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ر غ‍ی‍اث‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
ی‍وس‍ف‌زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۸-
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
چ‍ی‍ن‍لار، اره‍ان‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌،پ‍اش‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
:دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
خ‍ردم‍ن‍دان‌
آش‍ی‍ن‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی احتمال و فرآیندهای تصادفی
چانگ ، کای لای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌چ ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک ۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تصادفی
راس ، شلدون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭ر ۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
ریخته گر غیاثی ، امیر ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۲‌ف‍لا۳۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بافرآیندهای تصادفی
چینلار، ارهان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌چ ۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فرآیندهای تصادفی
هوئل ، پال گرهارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ه ۹آ۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی
امینی ، محمد ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند های تصادفی
عین اله ،پاشا ؛  دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
، عین الله ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ۲‌ف ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی فرآیند تصادفی ( رشته آمار)...
یوسف زاده ، حمیدرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۰۹۲۲،آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - خیابان دوازده فروردین - کوچه نوروز پلاک ده ،نام قبلی ناشر :استادی خردمندان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ۲‌ف۴۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک