کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍اک‍س‌ پ‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
ف‍اک‍س‌ پ‍رو۲.۶ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍اک‍س‌ پ‍رو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ور ان‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ج‍ون‍ز، ادوارد،۱۹۵۲
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۲
ج‍ون‍ز، ادوارد
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ف‍ار
:ص‍ف‍ار
س‍م‍ن‌
ف‍ه‍ی‍م‌
:ن‍ش‍ر س‍م‍ن‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
ش‍ای‍گ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های [ Foxpro 2.6 فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک Fox PRO
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد دانشگاه مشهد، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی Fox Pro 2.6 For Dos با چند مطلب جدید ، تکنیک Rushmore EXE ، مدیر کاتالوگ یا ... برای ساختن فایل
جونز، ادوارد ؛  فهیم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌ج۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی Foxpro نسخه های ۱ تا ۲.۶ ( پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی با فاکس پرو۲.۶
شور انگیز، کریم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
شرکت مایکروسافت ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [FOX فاکس ]
آجیگل ، محمد حسن ؛  تهران سمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲آ۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی FoxPro 2.6 for Dos ]فاکس پرو ۲/۶ فور داس ]با چند مطلب جدید تکنیک eromhsuR ]راشمور]
جونز، ادوارد،۱۹۵۲% جونز، ادوارد،۱۹۵۲% نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه %نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه ؛  فهیم   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج ۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Fox ]فاکس ]
آجیگل ، محمدحسن ؛  تهران :نشر سمن   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی FoxPro 2.6 for Dos ]فاکس پرو ۲/۶ فور داس ]با چند مطلب جدید تکنیک eromhsuR ]راشمور]
جونز، ادوارد،۱۹۵۲% جونز، ادوارد،۱۹۵۲% نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه %نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه ؛  فهیم   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج ۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های Foxpro 2.6 ]فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن %گریور، یرآلن %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :صفار   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک