کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ت‍اب‍ع‍ی‌
 
پدیدآور:
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارس‌ ری‍م‍ون‍د
آذر، ع‍ادل‌
ک‍ارل‍ی‍ن‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
م‍ارس‍دن‌، ج‍رال‍د
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
ک‍رازان‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ل‍ئ‍ون‍ت‍وی‍چ‌
ده‌ م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشدانشگاهی :مخصوص داوطلبان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های مقدماتی
ده مرده ، حبیب الله ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭د۹۶ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک ۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
وایلی ، کلارس ریموند ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭و۲‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب برداری
مارسدن ، جرالد ؛  علوم نوین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌م۲۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئیس ؛  [تهران ] علوم نوین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حل شده توابع مختلط
کرازانوف ، میخائیل لئونتویچ ؛  علوم نوین   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز تابعی
رودین ، والتر ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۲۰‬,‭ر۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
آذر، عادل ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک