کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ (.ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍د، زه‍ره‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍س‌، دی‍وی‍د
م‍ه‍رع‍ل‍ی‍زاده‌، ی‍د ال‍ل‍ه‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ان‍درس‍ن‌، ارل‍ی‍ن‍گ‌
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
اندرسن ، ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
نتر، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن ۲آ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی (شامل ۶۴۰ مسئله حل شده )
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س ۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی ورفتاری
بانی فیس ، دیوید ؛  اصفهان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲ط۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مبانی SPSS 12.0
تهران شرکت غزال جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS. 14 آمار توصیفی ، تحلیل همبستگی ، جداول توافقی ، شکلهای آماری ...
صادقی ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۱۷آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [spss 12 اس .پی .اس .اس .۱۲]
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع spss 14
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار [spss اس .پی . اس .اس . ]در محیط ویندوز
مهرعلیزاده ، ید الله ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها باSpss 15
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن ۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار استنباطی :گزیده ای از تحلیلهای آماری تک متغیری
سرمد، زهره ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌س۴۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک