کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
گ‍اس‍ی‍وروی‍چ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،۱۹۲۷- ، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌
ری‍ت‍س‌، ج‍ان‌، م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
زارع‌ ق‍م‍ش‍ه‌، م‍ح‍م‍د
راب‍ی‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ب‍رت‌ ل‌
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
ک‍ان‍وی‌، ج‍ان‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۱۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر معادلات دیفرانسیل معمولی
رابینشتاین ، آلبرت ل ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭ر۲‌ن۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی :کتاب اصول آنالیز ریاضی والتر رودین و برگزیده کتاب انالیز ریاضی تام م .اپوستل و کتاب اصول آنالیز حقیقی ربرت جی .بارتل و...
ضیایی ، محمد ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۱‬,‭‌ض۹‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توابع یک متغیره مختلط
کانوی ، جان ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭331/7‬,‭۹ت‌۲ک‌‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل الکترومغناطیس کتاب نظریه الکترومغناطیس ریتس ، میلفورد و کریستی و حل تستهای ... سالهای ۸۲ ، ۸۳( براساس سوال و پاسخ )
زارع قمشه ، محمد ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مکانیک کوانتومی کتاب فیزیک کوانتومی استفان گاسیورویچ ویرایشهای اول ، دوم و سوم به انضمام حل تستهای طبقه بندی شده مکانیک کوانتومی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سالهای ...
زارع قمشه ، محمد ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۲‌ف۹۲۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل مسایل حساب دیفرانسیل و هندسه تحلیلی جدید
علیزاده ، محمدحسین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۲۹۱۹۸,نمابر ناشر ;۸۸۵۵۵۹۳۲ انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۲۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک