کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍روه‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
م‍ات‍ری‍س‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۰-
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌،- ۱۳۴۰
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل (همراه با معرفی نرم افزار متمتیکا)
طائری ، بیژن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭ط۲‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی )
طائری ، بیژن ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭ط۲ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جبر مجرد (همراه با آزمایشگاههای کامپیوتر)
طائری ، بیژن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل ( همراه با معرفی نرم افزار متمتیکا)
طائری ، بیژن ،- ۱۳۴۰ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭ط۲‌م۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گروه ها
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۳۹۱۲۷۱۱- (۰۳۱۱) ۰۹۱۳۹۲۶۴۱۴۸ ،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی - مرکز انتشارات - کد پستی 147-84155 جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۷۴/۲‬,‭ط۱۶‌ن۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک