کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌ -.خ‍ودآم‍وز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌ - خ‍ود آم‍وز
ف‍ی‍زی‍ک‌ (ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ (م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و گ‍رم‍ا)
ب‍ورلان‍د س‍ی‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۱۶
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، ۱۹۱۶ - م‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
پ‍وت‍ز، اس‍ت‍ی‍و
ک‍ارل‍ی‍ن‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ،ف‍رزی‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۲۰-
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ن‍ص‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ص‍ف‍ار. اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار اش‍راق‍ی‌
:ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۲‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۲‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۲‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل Dos 7
تهران صفار   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل Dos 7
تهران صفار   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک ۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در فرآیندهای تصادفی
کارلین ، ساموئل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین : صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۲‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های [ Foxpro 2.6 فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Borland C++ ۴.۵( مقدماتی )
پوتز، استیو ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹۳‌پ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل MS- Dos 6.22
حسن زاده ، قاسم ؛  صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انت گرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران نشر صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ و۳پیشرفته
حاجی جمشیدی ،فرزین ؛  تهران صفار اشراقی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک (الکتریسیته و مغناطیس )
هالیدی ، دیوید، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران صفار. اشراقی   ، -۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک (مکانیک و گرما)
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های Foxpro 2.6 ]فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن %گریور، یرآلن %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :صفار   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۷۲۲،آدرس ناشر :تهران - میدان گلها- خیابان گلها- پلاک ۱۵ صفار   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
جلیلیان نصرتی ، محمدرضا، ۱۳۲۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۷۲۲،آدرس ناشر :تهران - میدان گلها- خیابان گلها- پلاک ۱۵ صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲۲۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (ویرایش دوازدهم )
حاجی جمشیدی ، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، -۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک