کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
دای‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل
استالینگ ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگر، ویلیام ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ C++ سی ++]
دایتل ، هاروی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان سی ++
دایتل ، هاروی ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۷۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۸۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل :ویژه دانشجویان پیام نور
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهائی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده و زبان اسمبلی (: همراه با معرفی میکروکنترلرها )،(معماری ، برنامه نویسی و طراحی سیستم )
همایون پور، محمدمهدی ، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۸ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک