کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ه‍ر ک‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ رم‍زگ‍ذاری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ف‍اس‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ای‍رز، ری‍م‍ون‍د
ل‍ی‍ن‍ت‌
ل‍ی‍ن‍ت‌ ل‍ی‍ن‍ت‌ ، ی‍اک‍وب‍س‌ ه‍ن‍دری‍ک‍وس‌ وان‌ ، ی‍اک‍وب‍س‌ ه‍ن‍دری‍ک‍وس‌ وان‌ ، ی‍اک‍وب‍س‌ ه‍ن‍دری‍ک‍وس‌ وان‌
 
ناشر:
:دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍رک‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش کامپیوتر
کامفاسن ، ویلیام ؛  شهر کرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن
مایرز، ریموند ؛  شهر کرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌م ۲ر۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری
لینت لینت ، یاکوبس هندریکوس وان ، یاکوبس هندریکوس وان ، یاکوبس هندریکوس وان ؛  شهر کرد :دانشگاه شهرکرد   ، ، ۱۳۹۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۸‬,‭‌ل۹‌م ۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری
لینت %لینت %، یاکوبس هندریکوس وان %، یاکوبس هندریکوس وان %، یاکوبس هندریکوس وان ؛  شهر کرد :دانشگاه شهرکرد   ، ، ۱۳۹۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۸‬,‭‌ل۹‌م ۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک