کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ای‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار -ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۵۱-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
ناشر:
ش‍ای‍گ‍ان‌، م‍ه‍رج‍رد، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Windows Me ویندوز ام .ای ]
پری ، گرگ ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۴۴۵۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ PERL& CGI پی .ای .آر .ال .اند سی .جی .آی ]
کاسترو، الیزابت ؛  [تهران ] شایگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
شرکت مایکروسافت ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع ماشینهای CNC
تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی
خزائی ، هوشیار، ۱۳۵۱- ؛  تهران شایگان ، مهرجرد، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک