کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌ ، آب‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی پایگاه داده ها
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۸۷۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک