کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر).آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌.
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌ -.خ‍ودآم‍وز
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ام‌ اس‌ داس‌ (س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ق‍ن‍ب‍ر زاده‌، رض‍ا
م‍ی‍ن‍اس‍ی‌ ، م‍ارک‌
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ن‍ص‍ر ال‍ل‍ه‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌ ، آب‍راه‍ام‌
ک‍اش‍ف‌ ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
اوه‍ارا، ش‍ری‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
روی‍ر، ج‍ف‍ری‌
 
ناشر:
س‍ائ‍س‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ غ‍زال‌
ص‍ف‍ار
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ب‍رک‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س ۹۴‌ج۷۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ MS-Dos 6.22 ام .اس .داس ۶.۲۲]
نورتن ، پیتر ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ارتباط نرم افزاری و سخت افزاری برای کامپیوتر های IBM PC
رویر، جفری ؛  مشهد برکه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربران Ms- Dos به ضمیمه راهنمای کاربران
[تهران ] جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل MS- Dos 6.22
حسن زاده ، قاسم ؛  صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل
استالینگ ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان ویندوز ۲۰۰۰ حرفه ای میکروسافت
اوهارا، شری ؛  تهران سائسی ، انتشارات غزال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز [xp ایکس .پی ]حرفه ای
میناسی ، مارک ؛  تهران انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۹۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام و استاندارد[Windows XP ویندوز ایکس پی .]مطابق با استاندار آموزشی فنی و حرفه ای ...
خلیق ، غلامرضا ؛  تهران انتشارات راهی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Windows Me ویندوز ام .ای ]
پری ، گرگ ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۴۴۵۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات رجیستری ویندوز
قنبر زاده ، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ق۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸( ۱ :)شاخه کاردانش استاندار مهارت رایانه کار درجه ۲
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵و۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز۹۸( ۲ :)شاخه کار دانش استاندارد مهارت : رایانه کار درجه ۱
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل پیتر نورتن ویندوز [ XP ایکس .پی ]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۴۵۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Red Hat linux 9.0 رد هت لینوکس ۹/۰]
اسکندری ، نصر الله ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2