کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
:ن‍ش‍ر س‍م‍ن‌
س‍م‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [FOX فاکس ]
آجیگل ، محمد حسن ؛  تهران سمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲آ۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Fox ]فاکس ]
آجیگل ، محمدحسن ؛  تهران :نشر سمن   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک