کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ اس‌ داس‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۲
س‍ع‍ادت‌
 
ناشر:
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ح‍ت‍م‍وع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‌وزش‌ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
:م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوزWindows
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فنی تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )پیشرفته ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )پیشرفته ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )مقدماتی ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  [تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوترPE 2 PC Tools virus
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۴‬,‭‌س ۷‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز بانک اطلاعاتی مقدماتی (۱تا۲.۶)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی Foxpro نسخه های ۱ تا ۲.۶ ( پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع اپراتوری کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران محتموع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸( ۱ :)شاخه کاردانش استاندار مهارت رایانه کار درجه ۲
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵و۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوز۳/۱
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س ۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوتر(۱PE2, PC tools, virus ]:)پی ئی ۲ ، پی سی تولز، ویروس ]
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲ ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۴‬,‭‌س۷‌پ ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوز۳/۱
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س ۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوتر(۱PE2, PC tools, virus ]:)پی ئی ۲ ، پی سی تولز، ویروس ]
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲ ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۴‬,‭‌س۷‌پ ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی پارس لوگو
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :مجتمع آم وزش ی و فنی تهران   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی پارس لوگو
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :مجتمع آم وزش ی و فنی تهران   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک