کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍راف‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د -م‍س‍ائ‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌ روز، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
اش‍ک‍راف‍ت‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍راف‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد۲
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد پیشرفته
اشکرافت ، نیل ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک