کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
خ‍دا-اث‍ب‍ات‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
۱.ج‍ب‍ر خ‍طی‌.
ه‍ن‍دس‍ه‌ غ‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍دس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
۱.ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍م‍وس‌، پ‍ل‌ ری‍چ‍ارد
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌، م‍اروی‍ن‌ ج‍ی‌
اون‍ان‌،م‍ای‍ک‍ل‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌،ت‍ام‌
اون‍ان‌ ، م‍ای‍ک‍ل‌
اون‍ان‌ ،م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‍ان‌
پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‌گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ،تام ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ،تام ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۳۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانش گاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۳۵‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانش گاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ، مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانش گاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانش گاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ،مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانش گاهی   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک شیمیایی
پیمنتل ، جورج ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه طبیعی مجموعه ها
هالموس ، پل ریچارد ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه طبیعی مجموعه ها
هالموس ، پل ریچارد ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه طبیعی مجموعه ها
هالموس ، پل ریچارد ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه طبیعی مجموعه ها
هالموس ، پل ریچارد ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی
گرینبرگ ، ماروین جی ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۵‬,‭‌گ۴‌ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی
گرینبرگ ، ماروین جی ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۵‬,‭‌گ۴‌ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی
ستاد انقلاب فرهنگی ، بخش فرهنگ اسلامی ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌م۵۸۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی عمومی
تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در جبر مجرد
هیگینز، فیلیپ جان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ه۹‌ن۳‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2