کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ع‍ق‍ای‍د -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
اس‍لام‌ -ع‍ق‍ای‍د -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -ع‍ق‍ای‍د
 
پدیدآور:
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍ش‍ع‍ر
ت‍وح‍ی‍د
ن‍ش‍ر م‍ش‍ع‍ر
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم صحیفه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۶‬,‭‌س۲‌ب۳۰۴۱‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم صحیفه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۶‬,‭‌س۳۰۴۱۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده راهنمای حقیقت :پرسش و پاسخ پیرامون عقاید شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  تهران مشعر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌س۱۸ر۲۰۱۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۱
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  تهران نشر مشعر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌س۲۵‌ف۳۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک