کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ی‌ ++ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۶۴-
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۵-
، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ت‍ب‍ری‍زی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۵۶-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
:ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC++
، عین الله ؛  بابل :علوم رایانه   ، ،۱۳۸۲ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶،‌ج ۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها(رشته کامپیوتر)
تنها، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
مرادی ، بهزاد، ۱۳۶۴- ؛  کرمانشاه bتلفن ناشر : ۰۸۳۳۸۳۰۵۰۰۷،آدرس ناشر :کرمانشاه ، میدان شهدا، بزرگراه امام خمینی ، ساختمان اداری دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد
تبریزیان ، بهروز، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۴۹۹،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ج۷۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها درC++
علیزاده ، حسن ، ۱۳۵۵- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، سید محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک