کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌ (ف‍ی‍زی‍ک‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍اول‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ر دائ‍م‍ی‌، س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‌
رض‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ارزی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌- زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیزریاضی
پارزینسکی ، ویلیام ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی در نظریه کوانتومی میدانها
رنجبر دائمی ، سیف الله ؛  زنجان مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۴۵‬,‭ر۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تونل زنی کوانتومی
رضوی ، محسن ؛  [زنجان ] مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل آنالیز ریاضی (دمیدوویچ )همراه با خلاصه درس
رضوانی ، محمد علی ؛  زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۱‬,‭د۸‌م۵۲۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک