کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌
اوش‍ل‍ی‌، ، ح‍م‍ی‍ده‌، ۱۳۶۴-
خ‍ل‍ف‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۴۰-
ت‍رت‍ن‌، ن‍ای‍ج‍ل‌
اش‍ک‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۸ - اش‍ک‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۸ - ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا،۱۹۵۰ -م‌ .ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا،۱۹۵۰ -م‌ .ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا،۱۹۵۰ -م‌ .ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا،۱۹۵۰ -م‌.
ام‍ی‍ری‌، ش‍ه‍اب‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳-
اش‍ک‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
:س‍پ‍اه‍ان‌
واژه‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
س‍پ‍اه‍ان‌
دان‍ش‍ج‍و
اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور
ارش‍د س‍پ‍اه‍ان‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ریاضی :مرجع و راهنمای کامل برای دانشجویان شرکت کننده در آزمونهای کارشناسی ارشد =Speciality language
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل گریدد اگزرسایزیس = Graded exercises شامل ترجمه و شرح نکات دستوری و حل کامل تمرینات و توضیحات اضافه بر متن کتاب
شاهین ، داریوش ؛  تهران ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اشتباهات رایج در زبان انگلیسی لانگمن
ترتن ، نایجل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل گریدد اگزرسایز
امیری ، شهاب ؛  تهران ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
etaidemretni -erp :sgnidaer tceles ot ediug etelpmoC
اشکانی ، امیرحسین ،۱۳۵۸ - اشکانی ، امیرحسین ،۱۳۵۸ - لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م . ؛  اصفهان :سپاهان   ، ۱۳۸۵=۲۰۰۶م .
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ل۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
etaidemretni -erp :sgnidaer tceles ot ediug etelpmoC
اشکانی ، امیرحسین ،۱۳۵۸ - اشکانی ، امیرحسین ،۱۳۵۸ - لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م .لی ، لیندا،۱۹۵۰ -م . ؛  اصفهان :سپاهان   ، ۱۳۸۵=۲۰۰۶م .
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ل۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان کامپیوتر دکتر منوچهر حقانی
توحیدی ، فرهاد، ۱۳۴۳ - ، مترجم ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌ح۷۳۲۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل سلکت ریدینگ اینترمدیت
اشکانی ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ل۹‌س۸۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل Select readings:teacher-approved readings ...
اوشلی ، ، حمیده ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۰۱۵۴،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان منیری جاوید پلاک ۷۰ طبقه اول ارشد سپاهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ل۸۸‌س۸۴۲۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و تمرین زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان
ولایتی ، علی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اشتیاق نور   ، [ ۱۳۹۲ ]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۸۴آ۸۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
eading & cloze test:Rمتون متنوع جهت تقویت درک مطلب همراه پرسش های چهار گزینه ای برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور...
خلفی ، نسرین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌خ۸ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک