کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
آم‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
۱ .زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌.
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
.naisreP -seiranoitciD -egaugnaL hsilgnEف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ق‍ل‍زم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍رت‍ن‌، ن‍ای‍ج‍ل‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
آق‍اپ‍ورم‍ق‍دم‌، رض‍ا
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍خ‍ت‍اری‌ اس‍ک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ق‍ل‍زم‌
پ‍ف‍اف‍ن‍ب‍رگ‌، ب‍رای‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ی‍و
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
اطل‍س‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فنی :انگلیسی -فارسی
صدری افشار، غلامحسین ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عناصر:تاریخجه ،خواص ، طرزتهیه و کاربرد برای دوره های پیشدانشگاهی و دانشگاهی
آقاپورمقدم ، رضا ؛  [تهران ] اطلس   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمد رضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ب۲۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمد رضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان ریاضی :انگلیسی به فارسی ؛ فارسی به انگلیسی
باقری ، محمد ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ب۲و۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی یادواره انگلیسی به فارسی : کاملترین فرهنگ دانشگاهی علمی و فنی در زبان انگلیسی شامل ...:
ساعتچی ، محمد ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
شرکت کیو ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کاربران کامپیوتر
پفافنبرگ ، برایان ؛  کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌پ۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری : فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اشتباهات رایج در زبان انگلیسی لانگمن
ترتن ، نایجل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضی قلزم
ابراهیم زاده قلزم ، حسین ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۳۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم :حاوی بیش از ۶۲۰۰۰ واژه و اصطلاحات ریاضی و کامپیوتر
ابراهیم زاده قلزم ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضیات پایه باواژه نامهء انگلیسی -فارسی
مختاری اسکی ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱/۳‬,‭‌م۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه علوم و تکنولوژی هسته ای انگلیسی -فارسی واژه نامه فارسی -انگلیسی
تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک