کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
) ه‌ت‍ف‍رش‍ی‍پ‍( ی‌ش‍زوم‍آ ی‌ام‍ن‍ه‍ار - ن‌اگ‍ژاو - ی‌س‍ی‍ل‍گ‍ن‍ا ن‌اب‍ز
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
زوم‍آدوخ‍ -روت‍س‍د- ی‌س‍ی‍ل‍گ‍ن‍ا ن‌اب‍ز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌
زب‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ق‍اس‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ح‍ق‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۹-
ال‍ب‍رزی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
) ل‌ک‍ی‍ام‍ ، ی‌ت‍راک‍م‍( McCarthy, Michael
خ‍ل‍ف‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۴۰-
گ‍اردن‍ر، راب‍رت‌
رم‍اچ‍ا اس‍ت‍راس‌، س‍ان‍ت‍ی‍اگ‍و
۱۳۳۶-
ک‍ام‍ف‍اس‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
Murphy, Raymond
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۵۵-
م‍وس‍وی‌ ای‍رای‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۹-
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
واژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
ه‍م‍گ‍ام‍ان‌، ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
ل‌گ‍ن‍ج‍
اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش کامپیوتر
کامفاسن ، ویلیام ؛  شهر کرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرش و انگیزش ؛ در یادگیری زبان دوم
گاردنر، رابرت ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶‬,‭‌گ۲‌ن۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی تخصصی برای کاربران کامپیوتر =Infotech: English for computer users: students's book
رماچا استراس ، سانتیاگو ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸=۱۹۹۹ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲ر۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Grammar in use: a self- study reference and...
Murphy, Raymond ؛  ن اهفصا ل گنج   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
English vocabulary in use: advanced
) ل کیام ، ی تراکم( McCarthy, Michael ؛  ن اهفصا ل گنج   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1449‬,‭M275‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
General English Vocabulary
البرزی ، امیرحسین ؛  تهران حرکت نو   ، م ۱۳۹۱-۲۰۱۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۴۹‬,‭‌ف‍لا ۷۸‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنتس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنتس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵=۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴،‌ن۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان کامپیوتر دکتر منوچهر حقانی
توحیدی ، فرهاد، ۱۳۴۳ - ، مترجم ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌ح۷۳۲۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
Special English for the students of computer
حقانی ، منوچهر، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲=۲۰۱۳ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌ح۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک
تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۹۲=۲۰۱۳ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و تمرین زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان
ولایتی ، علی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اشتیاق نور   ، [ ۱۳۹۲ ]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۸۴آ۸۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
eading & cloze test:Rمتون متنوع جهت تقویت درک مطلب همراه پرسش های چهار گزینه ای برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور...
خلفی ، نسرین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌خ۸ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ( رشته مهندسی کامپیوتر)
تنها، جعفر، ۱۳۵۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍پ۲‌ت۸۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات (IT) و علوم کامپیوتر
موسوی ایرایی ، مریم ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کامپیوتر( به زبان C++)
یزدbتلفن ناشر : ۰۳۵-۳۱۲۳۳۰۳۴-۳۸۲۱۱۶۷۰-۹،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کامپیوتر( به زبان C++)
یزدbتلفن ناشر : ۰۳۵-۳۱۲۳۳۰۳۴-۳۸۲۱۱۶۷۰-۹،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶/‌س۹۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی جامع کنکور ( سال سوم و پیش دانشگاهی : )آموزش گرامر و واژگان به سبک تست ...
قاسمی ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۳۱۶۵-۸ ، ۶۶۴۳۵۶۴۱ ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - کوچه قایم پلاک ۳۷ - طبقه ۳ ایران باستان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲۲۶ز۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ی طبقه بندی شده زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (۱ و۲ )و پایه های مرتبط...
۱۳۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66651279آدرس ناشر :خیابان انقلاب تقاطع فلسطین کانون فرهنگی آموزش همگامان ، کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۶‬,‭‌ش۶۸۴‌م۳۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2