کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‍ی‍ن‌،اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌، ب‍اخ‍ت‍ران‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌، م‍ش‍ه‍د
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌، ب‍ی‍رج‍ن‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست و یکمسن کنفرانس ریاضی کشور۲۵ -۲۲ اسفندماه ۱۳۶۸
کنفرانس ریاضی کشور، بیست و یکمین ،اصفهان ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش هجدهمین کنفرانس ریاضی کشور
کنفرانس ریاضی کشور، هجدهمین ، بیرجند ؛  بیرجند مجتمع دانشگاهی بیرجند   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و خلاصه مقالات بیست و سومین کنفرانس ریاضی کشور
کنفرانس ریاضی کشور، بیست و سومین ، باختران ؛  باختران دانشگاه رازی ، انجمن ریاضی کشور   ، [۱۳۷۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست و دومین کنفرانس ریاضی کشور :مقالات فارسی و انگلیسی
کنفرانس ریاضی کشور، بیست و دومین ، مشهد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک