کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ازم‍ون‍ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ای‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‍ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ازم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌-ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(م‍ت‍وس‍طه‌
 
پدیدآور:
اس‍ح‍ق‍ی‌ گ‍رج‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍ال‍ق‍ی‌، ف‍رام‍رز
ج‍ذب‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
پ‍ول‍ی‍ا، ج‍ورج‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
پ‍روان‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ا، ه‍اش‍م‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ن‍گ‍ام‍ی‍ان‌ اص‍ل‌، ال‍ی‍اس‌
غ‍لام‍ی‌، م‍اه‍ان‌
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌،م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ت‍وم‍ان‍ی‍ان‌، م‍گ‍ردی‍چ‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ،ف‍رزی‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، داود
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
ص‍ف‍ار اش‍راق‍ی‌
ح‍س‍اب‌
ت‍ج‍س‍م‌ خ‍لاق‌
ف‍ن‌ آذر- آش‍ی‍ن‍ا
آزاده‌
پ‍اری‍اب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ده‍خ‍دا
اح‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مقدماتی اعداد
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران دهخدا   ، ۲۵۳۵=۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م ۶‌ت۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و حل المسائل ریاضیات ۲ :نظام جدید آموزش متوسطه شامل :شرح کامل مطالب کتاب درسی ...
خالقی ، فرامرز ؛  تهران احیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و حل المسائل ریاضیات ۲ :نظام جدید آموزش متوسطه شامل :شرح کامل مطالب کتاب درسی ...
خالقی ، فرامرز ؛  تهران احیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و حل المسائل ریاضیات ۲ :نظام جدید آموزش متوسطه شامل :شرح کامل مطالب کتاب درسی ...
خالقی ، فرامرز ؛  تهران احیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و حل المسائل ریاضیات ۲ :نظام جدید آموزش متوسطه شامل :شرح کامل مطالب کتاب درسی ...
خالقی ، فرامرز ؛  تهران احیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
نیکوکار، مسعود ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۷۸۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی (پیشرفته )
غلامی ، ماهان ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭‌غ۸‌خ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶ر۹۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم
نجفی ، بهزاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۳۳‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و نکات رشته ی ریاضی شامل :خلاصه دروس و نکات اساسی ، فرمولها ی مهم و مورد نیاز، اشکال و گرافها : قابل استفاده دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان
اسحقی گرجی ، مجید ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۴۵‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت :قابل استفاده برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی رشته حسابداری
حسینیان ، تهمینه ؛  تهران تجسم خلاق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۵۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد جبر۱ : خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری ، تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد توابع مختلط :خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری ، تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری
منصوری ، داود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۱۸۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی ، مهندسی
تومانیان ، مگردیچ ؛  تبریز فن آذر- آشینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز فوریه
پروانه مسیحا، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌پ۴ آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مسئله را حل کنیم
پولیا، جورج ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌پ۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه )
جذبی ، بتول ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌ج۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ و۳پیشرفته
حاجی جمشیدی ،فرزین ؛  تهران صفار اشراقی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
معتقدی ،محمد صادق ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌م۵۷ر۹۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3