کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ازم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ازم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - آزم‍ون‍ه‍او ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ی‍دک‍ل‍م‍ه‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ع‍ب‍ادال‍ل‍ه‌
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ی‍د ک‍ل‍م‍ه‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍ن‍گ‍ام‍ی‍ان‌ اص‍ل‌، ال‍ی‍اس‌
غ‍لام‍ی‌، م‍اه‍ان‌
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ع‍ش‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ش‍ک‍ری‌، ج‍واد
ح‍اج‍ت‍ی‌، ف‍رن‍وش‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍س‍اب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍ن‍ج‍ش‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
آگ‍اه‌، دی‍دار
ارک‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
دان‍ش‍ج‍و
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
س‍ازک‍م‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای ریاضیات کارشناسی ارشد :مربوط به رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری همراه با پاسخ تشریحی
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران آگاه ، دیدار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۱۷‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المپیاد ریاضی در ایران
محمودیان ، عبادالله ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌م۳۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۱ )ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد
یوسفی ، کامبیز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۳ر۸۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی سال ۱۳۸۰
عشقی ، محمد ؛  تهران کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۵۷آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح کامل آزمونهای ورودی تحصیلات تکمیلی ( دوره کارشنای ارشد )ریاضی
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶۵‌ح۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی II
یوسفی ، کامبیز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۳ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی
شکری ، جواد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۷۳۶‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی عمومی ( ۱)
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ل۶آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ریاضی :حل تشریحی ده دوره سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۴-۱۳۸۳
اصفهان ارکان : موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۲۶۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی با پاسخ کامل سوالات تستی و تشریحی ۱۳۷۴ تا۱۳۷۹
بهرامی بید کلمه ، مسعود ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲۴۲آ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس ریاضیات ( گروه ریاضی و فنی )در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۷۷ تا۱۳۸۳
تهران سازکمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۹‌م۲۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۷۸۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی (پیشرفته )
غلامی ، ماهان ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭‌غ۸‌خ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی ۱۳۸۴
بهرامی بید کلمه ، مسعود ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲۴۲آ۲۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی ۸۵
بهرامی بیدکلمه ، مسعود ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲۴۲آ۴۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶ر۹۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی : همراه با پاسخ تشریحی گزینه های چهار جوابی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد -ریاضیات کاربردی و عددی ( ویژه رشته های : مهندسی شیمی ، مخازن هیدروکربوری قابل استفاده رشته های : مهندسی نفت ، مهندسی پلیمر)
خداکرمی ، بهزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۳۵‌ک۹۳۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ ( رشته ریاضی )
حاجتی ، فرنوش ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۱۳ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2