کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ازم‍ون‍ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
ری‍اض‍ای‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‌
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍روت‌ س‍ی‍گ‌، اروی‍ن‌
ج‍ذب‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
پ‍روان‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ا، ه‍اش‍م‌
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌
م‍ج‍ذوب‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
غ‍لام‍ی‌، م‍اه‍ان‌
ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
ت‍وم‍ان‍ی‍ان‌، م‍گ‍ردی‍چ‌
م‍اه‍ب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
، اروی‍ن‌
ک‍ری‍زی‍گ‌
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍ه‍ادی‌ ش‍ی‍راز، س‍ه‍ن‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دم‍اون‍د
ح‍س‍اب‌
ارگ‌
دال‍ف‍ک‌
:م‍ی‍ق‍ات‌
ف‍ن‌ آذر- آش‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍اری‍اب‌
John Wiley & Sons ;
س‍ن‍ج‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
رس‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کروت سیگ ، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، ایروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزینه های طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌م۳۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
دانشمند، حیدر ؛  تهران رسام   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭د۲ر۸۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی )
طائری ، بیژن ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭ط۲ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی (پیشرفته )
غلامی ، ماهان ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭‌غ۸‌خ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶ر۹۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل معادلات مهندسی به کمک نرم افزارEES
نوروزی ، سیف الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/۹۵‬,‭‌ن۹۴‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار( EES حل گر معادلات مهندسی )
نهادی شیراز، سهند ؛  تبریز انتشارات علمیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌ن۹آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی کاربردی قابل استفاده برای :کلیه رشته های مهندسی و علوم در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
مجذوبی ، غلامحسین ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی ، مهندسی
تومانیان ، مگردیچ ؛  تبریز فن آذر- آشینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز فوریه
پروانه مسیحا، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌پ۴ آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفت ه ۱ ،۲
شیدفر، عبدالله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه )
جذبی ، بتول ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌ج۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
%scitamehtam gnireenigne decnavdA
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  New York John Wiley & Sons ;   ، 9791 , , 8531.=
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‍ف‍لا ۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر ۱۳۶۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
ماهبان ، حسین ؛  تهران :میقات   ، ،۱۳۶۵ .
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌م۲ر ۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2