کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍وز، ه‍وارد وای‍ت‍ل‍ی‌
ده‍م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
ال‍ن‍س‍ک‍ی‌، ش‍ه‌ پ‍ان‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
اس‍ت‍ف‍ن‍س‍ن‌، ج‍ف‍ری‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍ورای‌ رال‍ف‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
اس‍ت‍اد
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
یمینی ،امیرهوشنگ ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در پی فیثاغورس
النسکی ، شه پان ؛  [تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۵‬,‭‌ی ۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
دانشمند، حیدر ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۵۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۲ر۹۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
دانشمند، حیدر ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۵۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۲ر۹۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
دانشمند، حیدر ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۵۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۲ر۹۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
دانشمند، حیدر ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۵۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۲ر۹۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مقدماتی اعداد
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران دهخدا   ، ۲۵۳۵=۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م ۶‌ت۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و مسائل
نفر، مهدی ؛  اصفهان ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۷۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و مسائل
نفر، مهدی ؛  اصفهان ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۷۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا ۹آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی :برای دانشجویان علوم
استفنسن ، جفری ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی : شامل ۲۴۰۰ فرمول و ۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
اشپیگل ، مورای رالف ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژگان ریاضی :انگلیسی به فارسی ؛ فارسی به انگلیسی
باقری ، محمد ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ب۲و۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9