کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ طلاع‍ات‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها (بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  جلوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :سیستم و ساختار فایلها(مهندسی فایلها()با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهار گزینه ای )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی -فنی
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت پایگاه داده ها ( : مفاهیم و تکنیکها)
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ذخیره و بازیابی اطلاعات ( بارویکرد کاربردی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹۳۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک