کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راس‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌sisylana lacitamehtaM
ب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
راس‍ل‌
گ‍وردون‌، راس‍ل‌ ا.، ۱۹۵۵ - م‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌
وه‍ر، م‍ن‍ت‍زر راس‍ل‌
وه‍ر، م‍ن‍ت‍ز راس‍ل‌، ۱۹۰۲ - ،lessuR reztneM ,rheW ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
راس‍ل‌ اس‍ت‍وارت‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍رواز
ن‍ی‍از دان‍ش‌
ف‍اطم‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه غرب
راسل ، برتراند راسل ؛  تهران پرواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭ر۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه غرب
راسل ، برتراند راسل ؛  تهران پرواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭ر۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اتم
وهر، منتزر راسل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭و ۹‌ف۹‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها
راسل ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۴۰۹‬,‭ر۲‌ع۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رهیافتی نوین )
راسل استوارت ، جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک اتمی
وهر، منتز راسل ، ۱۹۰۲ - ،lessuR reztneM ,rheW نویسنده همکار ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،۱۳۶۶ .
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۸آ ۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی ( :راهبردی نوین )
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۳۰۴-۰۹۱۲۲۱۰۶۷۰۹،آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخر رازی خ شهدای ژاندارمری ساختمان ایرانیان واحد۱۶ نیاز دانش   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی :رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آنالیز ریاضی
گوردون ، راسل ا.، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۴۵۵۴۵،آدرس ناشر :تهران ، میدان فاطمی ، خیابان جویبار، خیابان میرهادی ، شماره 14 فاطمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌گ۸۶‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک