کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راس‌، ش‍ل‍دون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تصادفی
راس ، شلدون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭ر ۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک