کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ف‍ش‍رده‌ س‍ازی‌ داده‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ف‍ک‍ری‌ ن‍ج‍ات‌، ف‍رش‍اد
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  جلوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :سیستم و ساختار فایلها(مهندسی فایلها()با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهار گزینه ای )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور سریع ذخیره و بازیابی اطلاعات : ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
مقسمی ، حمید رضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲۳‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلید فشرده سازی اطلاعات
فکری نجات ، فرشاد ؛  تهران توسعه آموزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۵‌ف۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ذخیره و بازیابی اطلاعات ( بارویکرد کاربردی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹۳۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، سید محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک