کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -طراح‍ی‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‌ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
ک‍رن‍ل‌، گ‍ری‌
ه‍ارم‍ن‌، اری‍ک‌
پ‍ه‍ل‍وان‌ ت‍ف‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
پ‍ره‍ی‍زگ‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ع‍اب‍د
س‍ه‍ادان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع دلفی
کرنل ، گری ؛  [بندر عباس ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها تحت دلفی
پرهیزگاری ، مسعود ؛  [تهران ] عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[ elphi 7Dدلفی ۷]
پهلوان تفتی ، احمد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی دلفی
هارمن ، اریک ؛  سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۸‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Delphi 7 دلفی ۷]
کانتو، مارکو ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با دلفی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک