کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۳۸۵- ۴۷۰ ق‌ . -ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور- ای‍ران‌
آم‍ار -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‌ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ --
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
م‍ص‍طف‍وی‌ س‍ب‍زواری‌، رض‍ا، ۱۳۲۰-
، خ‍دی‍ج‍ه‌
ب‍ی‍ژن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ش‍اه‍ک‍ار،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ج‍ت‍ه‍د زاده‌،وی‍دا
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ل‍و، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۲-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۷-
، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ف‍اری‍اب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ت‌داود، ج‍م‍س‌،۱۳۳۱-
ف‍ی‍ض‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۵-۱۳۷۲
، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌،پ‍اش‍ا
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
:دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱ (رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲آ۸۲۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی (رشته ریاضی )
بیژن زاده ، محمد حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ب۸۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ۲ (رشته ریاضی )
جهانشاهلو، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ج۹‌ت۳۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۱
مجتهد زاده ،ویدا ؛  انتشارات دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷۲۱۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند های تصادفی
عین اله ،پاشا ؛  دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه صف بندی
شاهکار،غلامحسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا ۱۹‌ش۱۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای چند متغیره گسسته (رشته آمار)
، غلامحسین ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۳ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ش۲ر ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی ، جعفر ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲‍ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی ۲
حسینیون ، علیرضا ؛  ]تهران [ :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۷۲ .
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ح‬,‭۵۳۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
، عین الله ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ۲‌ف ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته مدیریت - حسابداری )
، خدیجه ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۶ -
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ج۸۳آ ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته مدیریت - حسابداری )
جمشیدی %، خدیجه ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۶ -
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ج۸۳آ ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام
طباطبائی اردکانی ، محمود،۱۳۱۵-۱۳۷۲ ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹ط۱۵۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی
دانش پژوه ، منوچهر، ۱۳۱۷- ؛  [بی جا] دانشگاه پیام نور   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭د۱۸‌ف۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سریهای زمانی ( رشته آمار)
بزرگ نیا، ابوالقاسم ، ۱۳۱۲- ؛  تهران : دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ب۴۳‌س۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی بخش ۲
فاریابی ، سعید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭۲‌م۶۲۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ۱
حسینیون ، علیرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، - ۱۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵۲۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
مصطفوی سبزواری ، رضا، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲۰۲۱۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی بخش ۲
فیضی ، کامران ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
بت داود، جمس ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۲۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3