کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا
ات‍وک‍د (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ات‍وک‍د۱۳
دل‍ف‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-خ‍ود آم‍وز
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ان‍ع‍ک‍اس‌ (ه‍ن‍دس‍ه‌ )-ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
آن‍ال‍ی‍ز ت‍اب‍ع‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رن‍ل‌، گ‍ری‌
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۹-
ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌، ان‍درو
گ‍راب‍وس‍ک‍ی‌، رال‍ف‌
ت‍راب‍ی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
ب‍وس‍ک‍ت‌، م‍ی‍ش‍ل‌
گ‍ل‍ی‍ت‍ون‌، ان‍درو
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ل‍وی‍ن‌، ج‍ان‌
رض‍ای‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
ص‍دی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
:م‍زام‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Auto CAD 13
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio 4 ۳
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۳‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای انیمیشن و تغییر شکل پیوسته توسط D Studio ۳تری دی استودیو
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای نورپردازی و ساخت مواد توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
ترابی ، سیامک ؛  مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ساخت و متحرک سازی موجودات زنده توسط D studio ۳[تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ساخت شیشه و ایجاد انعکاس توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ترسیم دو بعدی و حجم سازی توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت برای همه
لوین ، جان ؛  هرمزگان دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی D Studio MAX ۳ [تری دی استودیو ماکس ]
کلیتون ، اندرو ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع [ AutoCAD 13 اتوکد۱۳ ] تحت [Dos داس ]
گرابوسکی ، رالف ؛  [تهران ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع دلفی
کرنل ، گری ؛  [بندر عباس ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  [هرمزگان ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۹۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز تابعی
صدیقی ، کریم ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۲۰‬,‭‌ص۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی 3D Studio MAX ]۳دی استودیو ماکس ]
گلیتون ، اندرو ؛  تهران , بندرعباس :مزامیر , :دانشگاه هرمزگان   ، ،۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی 3D Studio MAX ]۳دی استودیو ماکس ]
گلیتون ، اندرو%گلیتون ، اندرو ؛  تهران , بندرعباس :مزامیر , :دانشگاه هرمزگان   ، ،۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زمین شناسی و مهندسی معدن ( انگلیسی -فارسی )
رضایی ، پیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۳۷۳۲۷- ۳۳۳۹۹۹۰ - ۳۳۳۵۳۵۶ - ۳۳۳۷۳۳۲۲ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان نواب -ارومیه شرقی پلاک 87 دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭ر۵۶و۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزار Mathematica برای علوم و مهندسی
رفسنجانی صادقی ، محمدرضا، ۱۳۳۹- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۳/۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک