کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وگ‍ان‌، ادوارد د.
ع‍ل‍ی‍زاده‌ اف‍روزی‌، ق‍اس‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌
اب‍ون‍وری‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در آنالیز عددی
حسین زاده ، حسن ؛  بابلسر انتشارات دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ح ۵‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توابع مختلط
علیزاده افروزی ، قاسم ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ع۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز
گوگان ، ادوارد د. ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌گ ۹ ‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی و کاربرد آن
ابونوری ، اسمعیل ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف ۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک