کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
آم‍ار گ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍ت‍ری‍ک‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ زم‍ان‌ اف‍س‍ت‌
ام‍ار ری‍اض‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
آدام‍ز، راب‍رت‌ ال‍گ‍زان‍در
راس‌، ش‍ل‍دون‌
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍ی‍ن‌، ل‍ی‌
ش‍ی‍ف‍ر، ری‍چ‍ارد
م‍ی‍رزاوزی‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌، م‍ش‍ه‍د
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ گ‍ل‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ل‍ر، روب‍رت‌
ان‍درس‍ن‌، ارل‍ی‍ن‍گ‌
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌
رائ‍و
ب‍ی‍رک‍س‌، دی‍وی‍د
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌ ، ادای‍ات‍و م‍ان‍گ‍الام‌ ون‍ک‍ات‍ارام‍ا
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌( م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
اندرسن ، ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی (تئوری و کاربرد)
رائو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭ر ۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتمهای عددی :محاسبات در علوم و مهندسی
کریشنا مورتی ، ادایاتو مانگالام ونکاتاراما ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی
چتفیلد، کریستوفر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌چ ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
مود، الکساندر مک فارلین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م ۸‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سریهای زمانی : روشهای یک متغیری و چند متغیری
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج ۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جایگزینی در رگرسیون
بیرکس ، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب ۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات :علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲ر۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست و دومین کنفرانس ریاضی کشور :مقالات فارسی و انگلیسی
کنفرانس ریاضی کشور، بیست و دومین ، مشهد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بقا
میلر، روبرت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فضاهای متریک (با طعم توپولوژی )
میرزاوزیری ، مجید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱/۲۸‬,‭‌م۹‌ف۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بررسیهای نمونه ای
شیفر، ریچارد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ش ۹۴‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توپولوژی عمومی از منظر پایه توپولوژی
کامیابی گل ، رجبعلی ؛  [مشهد] دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌گ۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمال و آمار ریاضی
بین ، لی ؛  [مشهد] دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب ۹۶‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
آدامز، رابرت الگزاندر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ۳۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2