کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا (ری‍اض‍ی‍ات‌
ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
اخ‍ت‍لالات‌(ری‍اض‍ی‍ات‌)
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
اب‍ر رس‍ان‍ای‍ی‌
۱.آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌.
م‍ث‍ل‍ث‌ پ‍اس‍ک‍ال‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
اح‍ت‍م‍ال‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌
ال‍ک‍ت‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍ی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ب‍رادل‍ی‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
ب‍ل‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد ارن‍س‍ت‌
ت‍اب‍ش‌ ، ی‍ح‍ی‍ی‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
آدام‍ز، راب‍رت‌ ال‍گ‍زان‍در
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ه‍روز
ف‍ای‍ن‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد
چ‍ی‍ن‍لار، اره‍ان‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌،ت‍ام‌
گ‍روش‌، دوری‍س‌ ل‍وی‍د
اخ‍وان‌، م‍ح‍م‍د
ل‍وئ‍ن‍ب‍رگ‍ر، دی‍وی‍د
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ پ‍ور، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍رج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ون‌
گ‍ی‍ل‍ی‍ز، دان‍ل‍د
ان‍گ‍ل‌، آرت‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ،تام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا ۱۲آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق ۸ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز عددی
مهری ، بهمن ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی و غیر خطی
لوئنبرگر، دیوید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ل ۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشرفتهای ابر رسانایی دمای بالا
اخوان ، محمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۱۱/۹۲‬,‭‌ف‍لا۳‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
قهرمانی ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مثلث عددی خیام -پاسکال و مثلثهای شبیه آن
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۸۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربرد آن
اخوان نیاکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا ۳‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتون ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه علمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بافرآیندهای تصادفی
چینلار، ارهان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌چ ۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساختمانهای گسسته
قلی زاده ، بهروز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با المپیاد ریاضی
تابش ، یحیی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰‬,‭۲۴آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الکترودینامیک کوانتومی
فاینمن ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۸۰‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
آدامز، رابرت الگزاندر ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ریاضی کاربردی
برادلی ، استیفن ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فنون اختلالات در ریاضیات ، فیزیک و مهندسی
بلمن ، ریچارد ارنست ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷۱‬,‭‌ب۸‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی های حل مسئله
انگل ، آرتور ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه قابلیت اعتماد(پایایی )
گروش ، دوریس لوید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌گ ۴‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های فلسفی احتمال
گیلیز، دانلد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۱۴۱‬,‭‌گ ۹‌ن۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز حقیقی مبانی نظری اندازه و انتگرال
جهانی پور، روح الله ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ج ۹آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2